Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE ASYSTO
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
5. DANE OSOBOWE
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

USŁUGODAWCA – ONKODIETETYKA sp. z o.o.
Jana Karola Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz
NIP: 9532767698
e-mail: rezerwacje@onkodietetyka.pl

FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej, umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

REGULAMIN – niniejszy regulamin określający warunki rezerwacji realizowanej za pośrednictwem Strony Internetowej.

REZERWACJA - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.

STRONA INTERNETOWA – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.onkodietetyka.pl . Warunki korzystania ze Strony Internetowej określa „Regulamin serwisu internetowego www.onkodietetyka.pl” dostępny na Stronie Internetowej. System rezerwacji dostępny na Stronie Internetowej i/lub pod adresem podstrony www.rezerwacje-onkodietetyka.pl jest realizowany z wykorzystaniem systemu Asysto na podstawie umowy licencyjnej.

USŁUGA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta na warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o.” dostępnym na Stronie Internetowej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną (Formularz Rezerwacji) przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z niniejszym Regulaminem rezerwacji.

USŁUGOBIORCA (KLIENT) – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która korzysta z serwisu internetowego poprzez złożenie rezerwacji online w celu zawarcia umowy świadczenia usługi z Usługodawcą.

1.2. Strona Internetowa prowadzona jest przez Usługodawcę.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Strony Internetowej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że samo zawarcie umowy wykonanie danej Usługi objętej wizytą oraz jej realizacja przez strony dokonywana jest poza Stroną Internetową.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

2.1. Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.
Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Rezerwuj wizytę” lub kliknięcia odpowiedniego przycisku w górnej belce Strony Internetowej.
Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków:
(1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji (w tym dokonania wyboru terminu wizyty),
(2) kliknięciu na Stronie Internetowej pod Formularzem Rezerwacji pola „Rezerwuję”
oraz
(3) potwierdzeniu chęci dokonania Rezerwacji poprzez podanie kodu SMS przesłanego automatycznie na podany numer telefonu komórkowego – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej).
W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz istotnych warunków dotyczących Usługi wskazanych w Formularzu Rezerwacji.
Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego w tym Konta Klienta:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5;
(4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,
(5) dowolna rozdzielczość ekranu.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

3.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet i zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

3.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana przez strony zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. oraz wykonywana poza Stroną Internetową.


4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożone przez Usługobiorcę lub Klienta:
(1) pisemnie na adres: Jana Karola Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz lub
(2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@onkodietetyka.pl .

4.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości;
(2) żądania; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację
– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.

5.2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5.3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji usługi.

5.4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5.5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://onkodietetyka.pl/polityka-prywatnosci/ .


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu rezerwacji z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodania nowego przedmiotu Rezerwacji - w zakresie,
w jakim przyczyny te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana danych Usługodawcy wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie wymaga zmiany Regulaminu. Nowe postanowienia regulaminu mają zastosowanie do rezerwacji dokonanych od dnia wejścia w życie zmian.
6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.3. Regulamin obowiązuje od dnia 07.05.2020 r. Bieżąca aktualizacja obowiązuje od dnia 02.11.2020 r.

do góry